- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 | 19 |
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 (21/08/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561) ครั้งที่ 1 (09/08/2560)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (09/08/2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (08/08/2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (08/08/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 12 (08/08/2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (04/08/2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (03/08/2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (03/08/2560)
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) (03/08/2560)