- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 |
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (30/05/2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (29/05/2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (20/04/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (20/04/2560)
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 (12/04/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 (03/04/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (21/03/2560)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตุลาคม - มีนาคม 2560) (01/03/2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/02/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (17/02/2560)