- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/02/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 4 (01/02/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 3 (19/12/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ (ผด.02/1) (13/11/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (06/11/2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30/10/2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (30/10/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (27/10/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/10/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 (20/10/2560)