- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 16 (26/09/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 15 (25/09/2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/09/2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/09/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 14 (29/08/2560)
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 (21/08/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561) ครั้งที่ 1 (09/08/2560)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (09/08/2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (08/08/2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (08/08/2560)