- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30/10/2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (30/10/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (27/10/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/10/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 (20/10/2560)
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 (16/10/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (16/10/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 (12/10/2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (พ.ศ.2561 - 2563) (02/10/2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 (26/09/2560)