- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 2/2562 (14/12/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 2 (30/11/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 1 (20/11/2561)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/11/2561)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1/2562 (15/11/2561)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (22/10/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 13 (24/09/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้ง 14 (24/09/2561)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (10/09/2561)
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561)