- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 7 (16/08/2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (03/08/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 9 (27/06/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 8 (25/05/2561)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (30/04/2561)
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/02/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 4 (01/02/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 3 (19/12/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ (ผด.02/1) (13/11/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (06/11/2560)