- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 4/2565 (12/05/2565)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 4 (27/04/2565)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2565 (18/04/2565)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 3 (28/02/2565)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2565 (11/01/2565)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 2 (30/12/2564)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ครั้งที่ 1/2565 (28/12/2564)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 1 (09/12/2564)
บัญชีแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/10/2564)
ประกาศใช้แผนแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/10/2564)