- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี พ.ศ. 2559-2563 (02/05/2562)
รายงานแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02/05/2562)
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2) (30/04/2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุน ในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ