แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2560-2564
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุน ในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ