นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส และตรวจสอบได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (24/11/2559)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (24/11/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (24/11/2559)
นโยบายการบริการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S-12 Strategies (18/08/2558)
นโยบายการต่อต้านทุจริต (15/06/2558)
นโยบาย PEA ปี 2558 (02/06/2558)
นโยบาย PEA ปี 2557 (13/08/2557)
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส (17/06/2557)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (22/01/2557)