นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
วิสัยทัศน์ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (01/08/2562)
นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (05/06/2562)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (14/03/2560)
นโยบายการบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (14/03/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (14/03/2560)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA (14/03/2560)
นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)
ประกาศนโยบายการลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)