แผนระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) (17/01/2562)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (14/03/2560)
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 (14/03/2560)
แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 (09/10/2558)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 ทบทวนครั้งที่1 พ.ศ. 2558 (02/06/2558)
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนงานโครงการ งานงบประมาณ) (02/06/2558)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 (13/08/2557)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 (16/05/2557)
สรุปข้อความสำคัญแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563 (แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556- พ.ศ. 2559 ปรับแผนครั้งที่ 7)และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 (24/01/2556)