นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (14/03/2560)
ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (13/08/2557)