- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
วิสัยทัศน์ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (01/08/2562)
นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (05/06/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) (17/01/2562)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (14/03/2560)
นโยบายการบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (14/03/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (14/03/2560)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA (14/03/2560)
นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (14/03/2560)