โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารเอนกประสงค์)ขนาดกว้าง 8.00 น. ยาว 16.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) งบประมาณ 700,000.-บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/04/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 10 คูหา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 10 คูหา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2562)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ตรวจรับการจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอคารเรียนและอคารประกอบสำหรับโครงการจ้างอคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบที่ 1.1 (แบบตอกเสาเข็ม) โดย e-bidding (13/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 970,000.-บาท (06/06/2562)