โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลวงสองนาง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด