สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาตัดมิเตอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาหนังสือแจ้งเตือน ประจำปี 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.041/2561 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.042/2561 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.025/2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 เลขที่ จ.คกข.024/2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน A ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.020/2561 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน D ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.023/2561 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอ์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน B ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.021/2561 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน C ประจำปี 2562 คกข.022/2561 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน A) เลขที่ คกข. 005/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน B) เลขที่ คกข.002/2561 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน D) ประจำปี 2561 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซนC) ประจำปี 2561 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ คกข.014/2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ คกข.015/2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 เลขที่ จ.คกข.012/2560 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า เลขที่ จ.คกข.016/2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด