ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) พ.ศ.2562-2565 กรมเจ้าท่า วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานประจำปี ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายงานปีงบประมาณ 2556 - 2561 ... เชื่อมโยง
ข้อมูลท่าเทียบเรือ (สผง.) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.รายงานท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2.รายงานท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ถึง จังหวัดปทุมธานี ... เชื่อมโยง
ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บริการทางน้ำ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.สรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการภาครัฐ (กรมเจ้าท่า) 2.เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการเรือโดยสาร 3.เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ 4.เล่มรายงานความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 5.เล่มรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นด้านจริยธรรมที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ... เชื่อมโยง
ข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารทางน้ำ (สผง.) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถิติดผู้โดยสารทางน้ำ เรือด่วน/เรือคลองแสนแสบ/เรือข้ามฟาก/เรือท่องเที่ยว โดยสาร/เรือหางยาว/เรือคลองพระโขนง ... เชื่อมโยง
ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ (สผง.) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.สถิติการขนส่งสินค้าทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก 2.สถิติการขนส่งสินค้าเมืองท่าชายทะเล ... เชื่อมโยง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA = Integrity and transparency Assessment กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด