สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 โทร.042-416168 Fax.042-416169 E-mail tesbanbkl_1111@hotmail.com Bueng Khong Long Subdistrict Municipality 1 moo 11 Bueng Khong Long district , Bueng Kan province, 38220 โทรศัพท์ / Tel 0-4241-6168 ต่อ 1013 โทรสำร/ Fax 0-4241-6169 Homepage : http://www.tesbanbkl.go.th/index/?page=article6279 E-Mail tesbanbkl_1111@hotmail.com ... เชื่อมโยง
แผนที่เทศบาล ม.7 (3) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล ม.7 (3) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.7 (3) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 192/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ม.7 (3) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 191/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ม.7 (3) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 190/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ/สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญํติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบึงโขงหลง กิ่งอำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด