ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด