ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปกติไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เอกสารจำนวน ๑๑ หน้า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (เอกสารจำนวน 9 หน้า) ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด