ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด