ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถน้ำฯ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งชีน้ำร้าย ตำบลประศุก วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านปลาไหล ตำบลประศุก วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด