ประกาศประกวดราคา สอบราคา
จ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบเบิ้ลแค็บ 4 ประตุ หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังแรงม้าเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 1 ล้อ จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ไตรมาสที่ 4/2564 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องทำงานนายกเทศมนตรี) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องทำงานนายกเทศมนตรี) ขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 6 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงรักษาตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บริเวณตลาดโต้รุ่ง) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงรักษาตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บริเวณตลาดโต้รุ่ง) มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร และติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ถนน คสล.ทางเข้าบ่อบำบัด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ถนน คสล.ทางเข้าบ่อบำบัด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 105 เมตร ยาว 116 เมตร และบ่อพักจำจนวน 11 บ่อพร้อมฝาปิดจากบ้านนางสุพร ถีงบ้านนางเฉียง หอมทรัพย์ บ้านหนองสิม(ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 98 ท่อน ยาว 109 เมตร บ่อพัก จำนวน 11 บ่อพร้อมฝาปิดบ้านโนนหนามแท่ง จากหน้าบ้านนางศรี พรมจินดา (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอร ชั้น3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอร ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 75 ท่อน ยาว 82 เมตร บ่อพัก จำนวน 8 บ่อพร้อมฝาปิดภายในเทศบาลตำบลบึงโขงหลง(ตลาดสดเทศบาล) บ้านโนนสว่างเหนือ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บ้านโนนสว่าง บ้านโนนสว่างเหนือ และบ้านสว่างพัฒนา มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารเก็บพัสดุ) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 / ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่างเหนือ - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง ) ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านบึงโขงหลง - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง ) ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงชนบทปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้อง - โนนหนามแท่ง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 25606 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงชนบทปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์หมากแข้ง - บ้านบัวโคก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลังหอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาถึงบ้านนางลำดวน บำรุงนอก ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด