กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ปี 2559 - 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด