กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด