กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นเทศบาลตำบลพลวงสองนาง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สำเนาประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการเครื่องชั่งชุมชนการเกษตรตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.2554 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.2554 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด