กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/22491 เรื่อง ส่งระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/22490 เรื่องส่งระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พรบ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พรบ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พรบ.ความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พรบ.ความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตราฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และพัสดุ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตราฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และพัสดุ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508(กรจ.)/16897 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เรื่อง ส่งคืนประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 25 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 291 ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 291 ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราาชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด