กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่19) พ.ศ.2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่19) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ.2553 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ.2553
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2538 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2538
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2552 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2552
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ.2544 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ.2544 ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัมนาสตรีโดยการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 125 ง 29 ตุลาคม 2553 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด