กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
งานวิจัยที่ใช้เงินงยประมาณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
... อ่านทั้งหมด