เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ
รายงานช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ
รายงานสถิติการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 / ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 / ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 / ... อ่านต่อ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่สอง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือรับรองกรประเมินควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 / ... เชื่อมโยง
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานประกาศระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 และประกาศระเบียบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ (ตุลาคม - มีนาคม) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด