สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด