มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
เรื่องที่ 1 การขนส่งสินค้าขาออกที่ทางรัฐบาลไทยขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศ และการขนส่งสินค้าเข้าของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ ที่ คค 0902/4967 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 2 การขนส่งสินค้าขาออกที่ทางรัฐบาลไทยขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศ และการขนส่งสินค้าเข้าของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ ที่ นร 0203/ว.70 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 3 การจ้างบริการขนส่งสินค้าเข้าทางเรือขององค์การ ร.ส.พ. ที่ สร. 0203/ว.13 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 4 การจ้างบริการขนส่งสินค้าเข้าทางเรือของ ร.ส.พ. และบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ที่ สร. 0203/ว.60 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 5 ร่างข้อความที่จะใช้ในการแจ้งความประกวดราคาและใช้เป็นข้อสัญญาเพิ่มเติม ที่ สร. 0203/ว.5 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 6 มติ ครม. เห็นชอบมาตรการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำของกรมเจ้าท่า และมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำและทางทะเลของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 7 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ ที่ นร 0505/ว 274 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องที่ 8 ตารางรายละเอียดอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทาง ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อ 27 ต.ค.2551 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด