สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ รวมกฎกระทรวงและข้อหารือที่สำคัญ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รวมกฎหมายในความรับผิดชอบของ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือ การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด