คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
แบบฟอร์มคำร้องเช็ค Sea Services-ขออนุมัติ-แจ้งขึ้นจากเรือ (ฝ่ายสัญญา กองมาตรฐานคนประจำเรือ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) ใบคำร้องขออนุญาตใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือฯ 2) ใบคำร้องขอตรวจสอบระยะเวลาฯ 3) ใบคำร้องแจ้งการขึ้นเรือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มคำร้องหนังสือคนประจำเรือ (ฝ่ายสัญญา กองมาตรฐานคนประจำเรือ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) คำร้อง Seaman Book (สำหรับ สาขา) 2) คำร้อง Seaman book (สำหรับส่วนกลาง) 3) รวมแบบฟอร์มคำร้องหนังสือคนประจำเรือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มคำร้อง COP (ฝ่ายสอบ กองมาตรฐานคนประจำเรือ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) COP - Advanced Fire Fighting - AFP 2) COP - Advanced Tanker (Chemical) ระดับตั๋วข้อบังคับปี 2532 - ACP ระดับตั๋วลูกเรือเข้ายาม หรือไม่มีตั๋ว 3) COP - Advanced Tanker (Liquefied Gas) ระดับตั๋วข้อบังคับปี 2532 - ALP ระดับตั๋วลูกเรือเข้ายาม หรือไม่มีตั๋ว 4) COP - Advanced Tanker (Oil) ระดับตั๋วข้อบังคับปี 2532 - AOP ระดับตั๋วลูกเรือเข้ายาม หรือไม่มีตั๋ว 5) COP - BASIC SAFETY TRAINING - BSP 6) COP - BASIC Tanker (Liquefied Gas) - BLP ระดับตั๋วลูกเรือเข้ายาม หรือไม่มีตั๋ว 7) COP - BASIC Tanker (Oil + Chemical) - BOP ระดับตั๋วลูกเรือเข้ายาม หรือไม่มีตั๋ว 8) COP - Crisis Management and Human Behavior (SEAFARERS and RATING)- CHP 9) COP - CROWD MANAGEMENT - CMP 10) COP - Designated Security Duties - DSP 11) COP - Fast Rescue Boat - FRP 12) COP - Medical Care - MCP 13) COP - Medical First Aid - MFP 14) COP - Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity - PCP 15) COP - RO-RO PASSENGER SHIPS - RPP 16) COP - Security Awareness - SAP 17)COP - Ship Security Officer - SSP 18) COP - SHIP’S COOK - CKP 19) COP - Survival Craft - SCP 20) Passenger safety, cargo safety and hull integrity (SEAFARERS and RATING) - RRP ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มคำร้อง COE (ฝ่ายสอบ กองมาตรฐานคนประจำเรือป วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) COE - Advanced Tanker (Chemical) - ACE 2) COE - Advanced Tanker (Liquefied Gas) - ALE 3) COE - Advanced Tanker (Oil) - AOE 4) COE - BASIC Tanker (Liquefied Gas) - BLE 5) COE - BASIC Tanker (Oil + Chemical) - BOE 6) COE - GOC-ROC 7) COE - เพิ่มสิทธิทำการ - ADD 8) Crisis Management And Human Behavior (Operational _ Management Level) 9) CHE 0) Passenger Safety, Cargo Safety And Hull Integrity (Operational _ Management Level) - RRE 11) UPE - ขอรับประกาศนียบัตรรับรองยกเว้นประกาศนีบัตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มคำร้องต่ออายุประกาศนียบัตร (ฝ่ายสอบ กองมาตรฐานคนประจำเรือ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) ต่ออายุประกาศนียบัตร ข้อบังคับปี 2532 (ตั๋วแผ่น) 2) ต่ออายุประกาศนียบัตร ลูกเรือฝ่ายเดินเรือ ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ ลูกเรือฝ่ายช่างกลเรือ ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล และลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล 3) ใบแทน,แก้ไขรายการ - ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มคำร้อง สมัครสอบ - สอบแก้ตัว (กองมาตรฐานคนประจำเรือ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1) สมัครสอบประกาศนียบัตร สอบต่างจังหวัด 2) สมัครสอบประกาศนียบัตร 3) สอบแก้ตัวประกาศนียบัตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
วิธีการปฏิบัติงานการจัดทำสถิติ และการให้บริการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งกรมเจ้าท่า วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด