คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
คู่มือดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
คู่มือ การดำเนินงานกองทุนชุมชน (Community Development Financial Organization Cookbook ) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ การดำเนินงานกองทุนชุมชน (Community Development Financial Organization Cookbook )
คู่มือ การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาตำบล (สำหรับ ศอช.ต.) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาตำบล (สำหรับ ศอช.ต.)
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 Smart Survey Smart Data System วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 Smart Survey Smart Data System
คู่มือการใช้งานราบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือการใช้งานราบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
การออกแบบ Landscape ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทฤษฎีใหม่ความหมายของ "หลุมขนมครก" และโคก หนอง นา โมเดล วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การออกแบบ Landscape ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทฤษฎีใหม่ความหมายของ "หลุมขนมครก" และโคก หนอง นา โมเดล
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤาฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤาฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล
คู่มือ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ... อ่านต่อ
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการลงทะเบียน OTOP 2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการลงทะเบียน OTOP 2564 ... อ่านต่อ
คู่มือ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า)
คู่มือ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คู่มือ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ... อ่านต่อ
แนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ความหมายของกลุ่ม ... อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันที่ ศอช.ต. ... อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน ... อ่านต่อ
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ความเป็นมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ... อ่านต่อ
คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลืี่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตหรือโอกาส การเรียนรู้ในยุค 4.0 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ... อ่านต่อ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คู่มือดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด