แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563-2565) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563-2565)
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563 - 2565)
สรุปแผน-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สรุปแผน-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2564
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ไตรมาส 1 – 2) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ไตรมาส 1 – 2) ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ... อ่านต่อ
บัญชีจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดสรรไตรมาส 2-4) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บัญชีจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดสรรไตรมาส 2-4) ... อ่านต่อ
บัญชีจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-2)ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บัญชีจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-2)ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ปี 62 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ปี 62 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด