นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 / ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด