พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง กฟส.ต.โคกขาม 
2 การจ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม กฟส.ต.โคกขาม 
3 รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง กฟส.ต.โคกขาม 
4 รายงานผลการดำเนินคดีอนุมัติถอนคำร้องทุกข์ กฟส.ต.โคกขาม 
5 รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง กฟส.ต.โคกขาม 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส (ติดตั้ง,รื้อถอน,สับเปลี่ยน ฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระ โซน B, C, D) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน A) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กฟส.ต.โคกขาม 
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมหาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย บจ.กานดา เดคคอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
16 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจ.แลนด์แอนด์รีสอร์ท เลควิลล์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟส.ต.โคกขาม 
18 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กฟฟ.โคกขาม 
19 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด C-62-I-KKHCS.0016.02.1,02.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง งาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0028.02.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0030.02.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
24 ประาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0027.02.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสายชนิด Hydraulic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด C-62-I-KKHCS.0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
28 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานบริษัท บูทีค โฮม จำกัด C-62-I-KKHCS.0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
29 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง ปป.ระบบจำหน่ายบริเวณซอยปัทวี I-62-i-KKHB2.BY.1010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล C-62-I-KKHCS.0080 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
33 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
35 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรง งาน ยน.ซอยศรีสวัสดิ์ I-62-I-KKHOM.MR.1002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย บจก.กานดา พร็อพเพอร์ตี้ C-62-I-KKHCS.0098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
40 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย งาน B บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตจ (วิลเลจ6 ระยะ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ต.มม. มอก.293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
43 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน พฤกษาเรียลเอสเตท PK 145 P1 หมายเลขงาน C-62-I-KKHCS.0100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริษัท กานดา เดเคอร์ จำกัด หมายเลขงาน C-62-I-KKHCS.0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท วิชัย เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขงาน C-62-I-KKHCS.0118 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
47 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมและลงข้อมูลในระบบ TAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง งาน RTK รันคลองหลวง หมายเลขงาน C-62-I-KKHCS.0134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
51 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ เชิงสะพานมหาชัย-ก่อนถึงปน้าวัดเจษฯ(ฝั่งขวา) I-62-KKHOM.ZA.0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
56 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด โครงการ 8 หมายเลขงาน C-62-I-KKHCS.0142 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบครั้งคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
59 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ต.มม.มอก.293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวัสดุพร้อมค่าแรงปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีต บริเวณ กฟฟ.โคกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
63 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟฟ.โคกขาม 
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตึกแก้กะแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหน้าวัดเจษฎาฯ-บริษัท P.M. มารีนผูดส์(ฝั่งขวา) จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งคอนสื่อสารพร้อมอุปกร์ บริเวณปากทางเจษฎา ซอย8-บ้านกำนันปราณี(ฝั่งซ้าย) จำนวน 53 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงาน ชั้น 1 ที่ กฟฟ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กฟฟ.โคกขาม 
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อแปลง 4 เครื่อง สเปคเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
70 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง ปป.22 เควี ช่วง สฟ.สค.6 ถึงช่วงสหกรณ์ ช่วง 3 หมายเลขงาน P-TDD01.3-I-KKHNA.0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด PK135 P4 หมายเลขงาน C-63-I-KKHCS.0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท มองกูลไทย จำกัด หมายเลขงาน C-63-I-KKHCS.0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Conductor Cover) ขนาด 46 kV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายบริษัท ศุภลัย จำกัด พระราม 2 พันท้าย P1 หมายเลขงาน C-63-I-KKHCS.0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท กานดาเดคคอร์ จำกัด ไอลีฟพาร์ม 2 หมายเลขงาน C-63-I-KKHCS.0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท พาสุขสรรค์กรุ๊ป 2014 จำกัด หมายเลขงาน C-63-I-KKHCS.0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งเสา คอร. และตอม่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
81 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
82 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
83 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
84 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
85 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
86 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
87 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
88 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน สับเปลี่ยน ย้าย เพิ่มลดขนาดมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.โคกขาม 
91 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
92 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
93 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟฟ.โคกขาม 
94 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
95 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
96 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
97 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
98 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
99 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
100 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
101 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
102 รายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2565 กฟฟ.โคกขาม 
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2565 กฟฟ.โคกขาม 
105 รายงานสถานการบริการประชาชนประจำเดือน ธ.ค.2564 
106 รายงานสถานะการบริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2565 
107 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
108 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2565 
109 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2565 
110 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
111 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2565 
112 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
113 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือนสิงหาคม 2565 
114 รายงานสถานะงานบริการประชาชนประจำเดือนกันยายน 2565 
115 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม 2565 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปข้อความสำคัญแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563 (แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556- พ.ศ. 2559 ปรับแผนครั้งที่ 7)และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 กฟส.ต.โคกขาม 
2 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟส.ต.โคกขาม 
3 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 กฟส.ต.โคกขาม 
4 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส กฟส.ต.โคกขาม 
5 นโยบาย PEA ปี 2557 กฟส.ต.โคกขาม 
6 ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กฟส.ต.โคกขาม 
7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
8 นโยบาย PEA ปี 2558 กฟส.ต.โคกขาม 
9 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 ทบทวนครั้งที่1 พ.ศ. 2558 กฟส.ต.โคกขาม 
10 สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนงานโครงการ งานงบประมาณ) กฟส.ต.โคกขาม 
11 นโยบายการต่อต้านทุจริต กฟส.ต.โคกขาม 
12 นโยบายการบริการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S-12 Strategies กฟส.ต.โคกขาม 
13 แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
14 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส และตรวจสอบได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กฟส.ต.โคกขาม 
15 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 กฟส.ต.โคกขาม 
16 นโยบายกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กฟส.ต.โคกขาม 
17 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
18 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 กฟส.ต.โคกขาม 
19 นโยบายการบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ กฟส.ต.โคกขาม 
20 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟส.ต.โคกขาม 
21 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ PEA กฟส.ต.โคกขาม 
22 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
23 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
24 ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 กฟฟ.โคกขาม 
25 ประกาศนโยบายการลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
26 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 กฟส.ต.โคกขาม 
27 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
28 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) กฟฟ.โคกขาม 
29 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) กฟฟ.โคกขาม 
30 นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) กฟฟ.โคกขาม 
31 วิสัยทัศน์ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กฟฟ.โคกขาม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
2 งบประมาณทำการที่ขอตั้ง กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
3 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
4 งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
5 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
6 งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
7 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
8 งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2564 กฟฟ.โคกขาม 
9 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
10 งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2565 
11 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กฟฟ.โคกขาม 
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขามร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม กฟส.ต.โคกขาม 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
3 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 กฟฟ.โคกขาม 
7 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
8 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 กฟฟ.โคกขาม 
9 คู่มือสำหรับประชาชน : กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์ กรณีมิเตอร์ชำรุดผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์) 
10 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Juristic Person) 
11 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Natural Person) 
12 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Juristic Person) 
13 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Natural Person) 
14 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Juristic Person) 
15 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Natural Person) 
16 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Juristic Person) 
17 Application for Electricity with Meter Installation ( 30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Natural Person) 
18 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์) 
19 1.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทิดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
20 10.การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลา่ทำการ) 
21 11.การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 
22 12.การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) 
23 13.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
24 14.การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์) 
25 2.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
26 3.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
27 4.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
28 5.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
29 6.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
30 7.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
31 8.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
32 9.การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในเวลาและนอกเวลาทำการ) 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 
3ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 
4ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 (2555–2559) ปรับแผนครั้งที่ 2 กฟส.ต.โคกขาม 
2 วาระที่ 6.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรอบปี 2556 กฟส.ต.โคกขาม 
3 วาระที่6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 1/2557 กฟส.ต.โคกขาม 
4 วาระที่ 6.10 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำเดือน มกราคม 2557 กฟส.ต.โคกขาม 
5 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2557 กฟส.ต.โคกขาม 
6 มติคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
7 วาระที่ 5.2 ขออนุมัติโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี2558 กฟส.ต.โคกขาม 
8 วาระที่ 5.14 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 กฟส.ต.โคกขาม 
9 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2557 กฟส.ต.โคกขาม 
10 วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 2/2558 และครั้งที่ 3/2558 กฟส.ต.โคกขาม 
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2558 วาระที่ 5.4 ขออนุมัติบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง กฟส.ต.โคกขาม 
12 วาระที่ 6.3 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 กฟส.ต.โคกขาม 
13 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 6.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 กฟส.ต.โคกขาม 
14 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่ง กฟส.ต.โคกขาม 
15 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพรัราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟส.ต.โคกขาม 
16 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าาส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
17 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวแบบใหม่ ปี 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
18 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 กฟส.ต.โคกขาม 
19 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
20 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภา ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ผลเดือน ก.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
21 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสัังเกตของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง กฟส.ต.โคกขาม 
22 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-2 กฟส.ต.โคกขาม 
23 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 กฟส.ต.โคกขาม 
24 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร กฟส.ต.โคกขาม 
25 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8-9 /2559 กฟส.ต.โคกขาม 
26 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
27 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
28 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
29 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
30 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 รายงาผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ กฟส.ต.โคกขาม 
31 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศ กฟส.ต.โคกขาม 
32 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี กฟส.ต.โคกขาม 
33 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
34 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร กฟส.ต.โคกขาม 
35 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปี 2560 
36 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลง ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
37 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าสวนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของ กฟภ. ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 1-3) กฟส.ต.โคกขาม 
38 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
39 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 กฟส.ต.โคกขาม 
40 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร กฟส.ต.โคกขาม 
41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสานเทศและสื่อสาร ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 กฟส.ต.โคกขาม 
46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟภ. กฟส.ต.โคกขาม 
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2559 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธ.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" กฟส.ต.โคกขาม 
49 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
50 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ กฟส.ต.โคกขาม 
51 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
52 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ การตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 กฟส.ต.โคกขาม 
53 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จัวหวัดชายแดนภาคใต้ กฟส.ต.โคกขาม 
54 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
55 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค. 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
56 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กฟส.ต.โคกขาม 
57 ลงนามในหนังสือแจ้งเวียน มติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ กฟส.ต.โคกขาม 
58 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาส 4/2561 กฟฟ.โคกขาม 
59 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 5.3.3 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2561 กรณีจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ กฟฟ.โคกขาม 
60 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1 กฟฟ.โคกขาม 
61 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทนึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจำเดือน ม.ค. 2562 กฟฟ.โคกขาม 
62 มติประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 วาระที่ 6.2.6 รายงานผลการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฟฟ.โคกขาม 
63 มติประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กฟฟ.โคกขาม 
64 มติกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2562 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
65 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วาระที่ 5.3.5 ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
66 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วาระที่ 6.1.2 ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
67 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วาระที่ 6.2.2 ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
68 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วาระที่ 6.2.4 ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
69 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 วาระที่ 6.2.5 ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการ ที่ กฟฟ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร กฟฟ.โคกขาม 
4 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2563 กฟฟ.คกข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กฟฟ.โคกขาม 
5 ประกวดราคาจ้าางก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ไลน์แยก บริษัท เอ็นแม็กซ์โซล่า 2 (พันท้าย) จก. ถึงสะพานหน้าสถานีกสิกรรมนิคมเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กฟฟ.โคกขาม 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็น แม็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
8ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 กฟฟ.โคกขาม 
9 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้าชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2565 กฟฟ.โคกขาม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 กฟส.ต.โคกขาม 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟฟ.โคกขาม 
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟฟ.โคกขาม 
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟฟ.โคกขาม 
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
55 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
56 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 
57 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
59 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กฟฟ.โคกขาม 
60 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 กฟฟ.โคกขาม 
61 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 
62 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
63 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 
64 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 
65 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
66 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
67 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 
69 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 
70 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ กฟส.ต.โคกขาม 
2 การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กฟส.ต.โคกขาม 
3 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA กฟส.ต.โคกขาม 
4 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน กฟส.ต.โคกขาม 
5 ขั้นตอนการให้บริการประชาชน กฟส.ต.โคกขาม 
6 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) กฟส.ต.โคกขาม 
7 ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.ต.โคกขาม 
8 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี 2559 กฟส.ต.โคกขาม 
9 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม กฟส.ต.โคกขาม 
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน กฟส.ต.โคกขาม 
11 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหริือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน กฟส.ต.โคกขาม 
12 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2560 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
13 บันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน ของ กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
14 การบริหารงบประมาณ เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2560 กฟส.ต.โคกขาม 
15 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P1 : กระบวนงานรับชำระเงินค่าไฟฟ้า กฟส.ต.โคกขาม 
16 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P10 : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กฟส.ต.โคกขาม 
17 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P11 : งานบำรุงรักษา กฟส.ต.โคกขาม 
18 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P3 : การขอใช้ไฟฟ้า กฟส.ต.โคกขาม 
19 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P4 : บริการด้านมิเตอร์ กฟส.ต.โคกขาม 
20 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P5 : ตอบข้อร้องเรียน กฟส.ต.โคกขาม 
21 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P6 : ดับไฟล่วงหน้า กฟส.ต.โคกขาม 
22 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P7 : การจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า (รายย่อย) กฟส.ต.โคกขาม 
23 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P8 : การจดหน่วย พิมพ์บิล แจ้งค่าไฟฟ้า (รายใหญ่) กฟส.ต.โคกขาม 
24 กระบวนการทำงานของกระบวนงาน P9 : การโอนเปลี่ยนชื่อ กฟส.ต.โคกขาม 
25 กระบวนการทำงานชองกระบวนงาน P2 : กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ต.โคกขาม 
26 การบริหารงบประมาณ เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
27 บันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน ของ กฟฟ.โคกขาม ประจำปี 2562 กฟฟ.โคกขาม 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า เลขที่ จ.คกข.016/2560 กฟส.ต.โคกขาม 
2 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟส.ต.โคกขาม ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
3 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 เลขที่ จ.คกข.012/2560 กฟส.ต.โคกขาม 
4 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ คกข.014/2560 กฟส.ต.โคกขาม 
5 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 เลขที่ คกข.015/2560 กฟส.ต.โคกขาม 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน B) เลขที่ คกข.002/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
7 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน D) ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
8 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซนC) ประจำปี 2561 กฟส.ต.โคกขาม 
9 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า โซน A) เลขที่ คกข. 005/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
10 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอ์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน B ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.021/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
11 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน C ประจำปี 2562 คกข.022/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
12 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน A ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.020/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
13 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า) โซน D ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.023/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
14 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 เลขที่ จ.คกข.024/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
15 สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.025/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
16 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.041/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
17 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 เลขที่ คกข.042/2561 กฟส.ต.โคกขาม 
18 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
19 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
20 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 กฟฟ.โคกขาม 
21 สัญญาจ้างเหมาตัดมิเตอร์ ประจำปี 2565 
22 สัญญาจ้างเหมาหนังสือแจ้งเตือน ประจำปี 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและชุดโต๊ะเก้า ปฏิบัติการ ที่ กฟฟ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและชุดโต๊ะ เก้าอี้ ปฏิบัติการ ที่ กฟฟ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กฟฟ.โคกขาม 
3 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า และชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการ กฟฟ.โคกขาม 
4 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2563 กฟฟ.คกข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กฟฟ.โคกขาม 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2563 ของ กฟฟ.โคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 กฟฟ.โคกขาม 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ไลน์แยกบริษัท เอ็นแม็กซ์โซล่า2 (พันท้าย) จำกัด ถึงสะพานหน้าสถานีกสิกรรมนิคมเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนอดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็นแม็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01)ไลน์แยก บริษัท เอ็นแม็กซ์โซล่าร์ 2(พันท้าย) จก. ถึงสะพานหน้าสถานีกสิกรรมนิคมเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็น แม็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
13 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
14 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็นแม็ก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
15 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01)ไลน์แยก บริษัท เอ็นแม็กซ์โซล่าร์ 2(พันท้าย) จก. ถึงสะพานหน้าสถานีกสิกรรมนิคมเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
16 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟฟ.โคกขาม 
18 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 โซน A กฟฟ.โคกขาม 
19 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 นายขจรศักดิ์ ฉ่ำวารี กฟฟ.โคกขาม 
20 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 นายฐากร สดับธรรม กฟฟ.โคกขาม 
21 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 นายธนะ ทัศนีย์ไตรเทพ กฟฟ.โคกขาม 
22 ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 
23 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (่จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2565 
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดส่งหนัสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (่จ้างเหมางานตัด-ต่อเมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2565 
26 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2565 
27 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2565 
28ตั้งแต่ มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding 
29ตั้งแต่ มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding 
30ตั้งแต่ มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding