พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
2ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุน ในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย 
3ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทราย 
4ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
5วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
6รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2) 
7แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี พ.ศ. 2559-2563 
8รายงานแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
2พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 
3ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2531 
4ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531 
5ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531 
6ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า 
7ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาติให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. 2550 
8คู่มือการใช้งานระบบขอใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายแดง (นอกโควตา) เพื่อตรวจสอบและอนุมัติคำร้องขอขึ้นทะเบียนบริษัทเพื่อส่งออกน้ำตาลทรายแดง 
9คู่มือการใช้งานระบบขอใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายแดง (นอกโควตา) สำหรับตรวจสอบคำร้องและออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายแดง (นอกโควตา) 
10คู่มือระบบยื่นคำร้องขอใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย 
11มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจักร กรมการค้าต่างประเทศ 
12ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 
13ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
14ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) 
15ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทรายปี 2560 พ.ศ.2559 
16ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2560 พ.ศ.2559 
17ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) 
18ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2560 
19คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี สำหรับสินค้าน้ำตาล 
20คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับสินค้าน้ำตาล 
21คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าน้ำตาล 
22ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 
23ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
24ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 
25ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ.2560 
26ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2) 
27คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแ 
28ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2559/2560 
29ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 
30ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) 
31ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ประจำปี 2560 
32คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น 
33คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น 
34คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น 
35คู่มือกระบวนงานการจัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
36ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
37 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
38ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 
39ประกาศ คณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 
40ประกาศ คณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2560/2561 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) 
41ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงาน พ.ศ.2560 
42ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและ การรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
43ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 
44ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2561 ถึง ปี 2563 พ.ศ. 2560 
45ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2561 ถึงปี 2563 พ.ศ. 2560 
46คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ 
47ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 
48ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 
49ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 
50ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 
51ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 
52ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 
53ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาติตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
54ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ประจำปี 2561 
55ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) 
56ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2) 
57ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
58คู่มือบริหารความเสี่ยง ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ 2561 
59ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 
60ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) 
61ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร และคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 
62ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย พ.ศ.2561 
63ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดขาด และอ้อยที่มีกากใบ พ.ศ.2561 
64ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ 
65ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2562 
66ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน พ.ศ.2562 
67ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 
68ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 
69ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 
70ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
71ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
72ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายครั้งที่ 2) 
73คู่มือการตรวจสอบและอนุมัติหนังสือรับรองภายใต้โควตา/นอกโควตา WTO 
74ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
75ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 
76ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) 
77ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
78ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อโรงงานน้ำตาลที่ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
79ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย) 
80ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
81ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจาฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) 
82ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1วารสารอ้อยและน้ำตาลทราบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 
2วารสารอ้อยและน้ำตาลทราบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม-เมษายน 2554 
3วารสารอ้อยและน้ำตาลทราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554 
4วารสารอ้อยและน้ำตาลทราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 
5วารสารอ้อยและน้ำตาลทราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 
6วารสารอ้อยและน้ำตาลทราบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ปี 2559 - 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 
2สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 
3สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 
4สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
5สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
6สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
7สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
8สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
9สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
10สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
11สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
12สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 
13สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
14สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 
15สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
16สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
17สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
18สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
19สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
20สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
21สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงการ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 
2สอน. ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน 
2รายงานแบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2554/2555 
4รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2555/2556 
5รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2556/2557 
6รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2557/2558 
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
8รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2558/2559 
9รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2559/2560 
10รายงานการผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2560/2561 
11รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 
12ช่องทางการร้องเรียน 
13รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2556/2557 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สอน.ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 
2กำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ปี 2559 - 2562