พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างองค์กร ม.7(1) กฟฟ.โคกขาม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  กฟส.ต.โคกขาม 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2 ประวัติความเป็นมา  
3 ผู้บริหาร  
4 สถานที่ติดต่อ กฟส.ต.โคกขาม 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 กฟฟ.โคกขาม 
2 พะราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2497 กฟฟ.โคกขาม 
3 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ กฟส.ต.โคกขาม 
4 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ กฟส.ต.โคกขาม 
5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ กฟส.ต.โคกขาม 
6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ กฟส.ต.โคกขาม 
7 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ กฟส.ต.โคกขาม 
8 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ กฟส.ต.โคกขาม 
9 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ กฟส.ต.โคกขาม 
10 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ กฟส.ต.โคกขาม 
11 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตงบนหลังคา(สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฟส.ต.โคกขาม 
12 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ กฟส.ต.โคกขาม 
13 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
14 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
15 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
16 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
17 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
18 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ กฟส.ต.โคกขาม 
19 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
20 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ กฟส.ต.โคกขาม 
21 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ กฟส.ต.โคกขาม 
22 ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน กฟส.ต.โคกขาม 
23 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
24 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
25 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟส.ต.โคกขาม 
26 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) กฟฟ.โคกขาม 
27 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
28 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ กฟส.ต.โคกขาม 
29 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ กฟส.ต.โคกขาม 
30 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรือง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 กฟฟ.โคกขาม 
31 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ กฟส.ต.โคกขาม 
32 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ กฟส.ต.โคกขาม 
33 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. ๒๕๕๘ กฟส.ต.โคกขาม 
34 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้าง และลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน  กฟส.ต.โคกขาม 
35 คำสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้ข้อบังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท กฟฟ.โคกขาม 
36 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้ข้อบังคับว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กฟฟ.โคกขาม 
37 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟส.ต.โคกขาม 
38 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟส.ต.โคกขาม 
39 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กฟฟ.โคกขาม 
40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
41 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กฟฟ.โคกขาม 
42 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟฟ.โคกขาม 
43 การกำหนดวัน Peak และ Off Peak ปี 2560 จากการกำหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 กฟฟ.โคกขาม 
44 ประกาศ การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 กฟฟ.โคกขาม 
45 ประกาศ แต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2570 กฟฟ.โคกขาม 
46 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฟฟ.โคกขาม 
47 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2562 กฟฟ.โคกขาม 
48 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
49 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบีนยที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
50 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
51 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
52 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
53 กฎกระทรวง เรื่องการจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
54 พระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฟฟ.โคกขาม 
55 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฟฟ.โคกขาม 
56 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กฟฟ.โคกขาม 
57 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
58 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กฟฟ.โคกขาม 
59 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กฟฟ.โคกขาม 
60 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กฟฟ.โคกขาม 
61 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
62 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
63 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
64 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
65 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กฟฟ.โคกขาม 
66 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กฟฟ.โคกขาม 
67 พระราชกฤษฎีก ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 669) พ.ศ.2561 กฟฟ.โคกขาม 
68 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
69 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กฟฟ.โคกขาม 
70 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กฟฟ.โคกขาม 
71 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
72 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต กฟฟ.โคกขาม 
73 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
74 ข้อบังคับการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียม พ.ศ.2561 กฟฟ.โคกขาม 
75 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค กฟฟ.โคกขาม 
76 ประกาศ นายทะเบียนสมาคม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟฟ.โคกขาม 
77 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 กฟฟ.โคกขาม 
78 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 กฟฟ.โคกขาม 
79 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
80 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
81 โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) กฟฟ.โคกขาม 
82 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
83 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
84 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
85 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
86 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ กฟฟ.โคกขาม 
87 มติคะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
88 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
89 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
90 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
91 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
92 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
93 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กฟฟ.โคกขาม 
94 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 กฟฟ.โคกขาม 
95 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
96 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กฟฟ.โคกขาม 
97 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
98 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
99 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กฟฟ.โคกขาม 
100 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กฟฟ.โคกขาม 
101 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
102 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม 
103 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กฟฟ.โคกขาม