พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม  
2ดัชนีรวม 
3 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
4 โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1วิสัยทัศน์และพันธ์กิจของหน่วยงาน 
2 พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
3 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2 ประวัติความเป็นมา  
3ผู้บริหาร  
4สถานที่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
5สถานที่ติดต่อที่สามารถขอรับข้อมูลข่าวสาร 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เรือง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย 
2เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงการยายสถานที่ตั้ง หรือการขอนํากําลังการผลิตไป ตั้งที่ใหม่และขยายกําลังการผลิต 
3เรื่อง การขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายโควตา ค. ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี 2554  
4เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556 
5เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556 
6เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย และ รายงานสรุปผลดำเนินงานการกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2556/2557 
7เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
8เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายทั้งระบบ