ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(141 ราย)
121 (86%) 20 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(188 ราย)
187 (99%) 1 (1%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(15 ราย)
14 (93%) 1 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(72 ราย)
58 (81%) 14 (19%) 0 (0%)