ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND INNOVATION CENTER : AIC)
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 อ่านต่อ ...
จังหวัดลำปางจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จังหวัดลำปางจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 อ่านต่อ ...
โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และโครงการตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
แจ้งเตือนเรื่อง “เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล (Brown Planthopper, BPH)” วันที่ 4 ตุลาคม 2561
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
แจ้งเตือนเรื่อง “เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล (Brown Planthopper, BPH)” วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกภาคของประเทศไทย จากข้อมูลแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว และการรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวในพื้นที่ เริ่มพบการท าลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในหลาย จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในแถบภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ให้เฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล สภาพอากาศกลางวันร้อน อุณหภูมิและความชื้นเหมาะต่อการเพิ่มจ านวนประชากรของเพลี้ย กระโดดสีน้ าตาล ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมอ หากพบให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการควบคุมและป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ชื่อวิทยาศาสตร์ Nilaparvata lugens วงศ์ : Delphacidae อันดับ Homoptera ชื่อสามัญอื่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหลุม และเพลี้ย รูปร่างลักษณะ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ ๓ มิลลิเมตร กว้าง ๑ มิลลิเมตร ล าตัวมีสีน้ าตาลจนถึงสีน้ าตาลปนด า มีรูปร่าง ๒ ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (macropterous form) และชนิดปีกสั้น (brachyterous form) ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ ๒ สัปดาห์ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัย ดูดกินน้ าเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ าเล็กน้อย โดยใช้ปากแทงดูดกินน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและ ท่ออาหาร ท าให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองเติบโตช้า ถ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลระบาดรุนแรง ต้นข้าวจะแสดงอาการ ไหม้แห้งคล้ายถูกน้ าร้อนลวก เรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น “hopper burn” ท าให้ข้าวแห้งตาย เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล สามารถท าลายข้าวได้ทุกระยะ สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหารได้ดี ลักษณะการท้าลาย เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเป็นแมลงปากดูด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณ โคนต้นเหนือระดับน้ าเล็กน้อย หรือที่เส้นกลางใบหลังใบข้าวโดยใช้ปากแทงดูดกินน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและท่ออาหาร ท าให้ ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองเติบโตช้า ถ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลระบาดรุนแรง ต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูก น้ าร้อนลวก เรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น “hopper burn” ท าให้ข้าวแห้งตาย เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลสามารถท าลายข้าวได้ ทุกระยะ สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหาร เช่น เมื่อมีอาหารมากจะพัฒนาตัวเองเป็น ชนิดปีกสั้นและขยายพันธุ์ได้มาก แต่เมื่ออาหารมีน้อยจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกยาวเพื่ออพยพไปยังแหล่งอาหารอื่น กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัด ดังนี้ ๑. ในฤดูปลูกถัดไปควรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เช่น กข๔ กข๙ กข๑๕ กข๒๕ กข๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) กข๔๓ ชัยนาท ๑ ชัยนาท ๒ สุพรรณบุรี ๑ สุพรรณบุรี ๒ สุพรรณบุรี ๓สุพรรณบุรี ๖๐ สุพรรณบุรี๙๐ พิษณุโลก ๒ พิษณุโลก ๖๐-๒ และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน ๔ ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทาน สูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหาย เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง ๒. ส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ? ๒ ๓. ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน ๒ - ๓ สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้อง ควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน ๗ - ๑๐ วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะ ช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ๔. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา ๑ กิโลกรัม (๒ ถุง) ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ควรพ่นในบริเวณที่พบเพลี้ยกระโดด สีน้ าตาลและควรพ่นในเวลาเย็น หากมีความจ้าเป็นต้องใช้สารเคมี แนะน้าให้ใช้สารเคมีในการก้าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ดังนี้ ๑. ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ ๓๐-๔๕ วัน) - บูโพรเฟซิน ๒๕ % WP ๑๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร - บูโพรเฟซิน ๑๐ % WP ๒๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร - บูโพรเฟซิน ๕ % WP + ไอโซโปรคาร์บ ๒๐ % WP ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร ๒. ข้าวระยะแตกกอเต็มที่ - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๑๐ % EC ๒๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๕ % EC ๔๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร - คาร์โบซัลเฟน ๒๐ % EC ๑๑๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร - ฟีโนบูคาร์บ ๕๐ % EC ๖๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร - ไฮโซโปรคาร์บ ๕๐ % WP ๖๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร ๓. ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง - ไดโนทีฟูแรน ๑๐ % WP ๑๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร - ไทอะมิโทแซม ๒๕ % WG ๒ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร - โคลไทอะนิดิน ๑๖ % ๖-๙ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร - อิมิดาโคลพริด ๑๐ % SL ๑๕ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร สารเคมีที่ไม่แนะน าให้ใช้ในนาข้าว สารเคมีบางชนิดที่ไม่แนะน าให้ใช้ในนาข้าวเนื่องจากจะท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลระบาดเพิ่มขึ้นเป็นสารกลุ่ม ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ได้แก่ ๑. แอลฟาไซเพอร์เมทริน ๑๐ % EC ชนิดพ่นน้ า ๒. ไซแฮโลทริน แอล ๕ % EC ชนิดพ่นน้ า ๓. ไซเพอร์เมทริน ๑๕ % EC ๒๕ % EC ชนิดพ่นน้ า
... อ่านทั้งหมด