ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND INNOVATION CENTER : AIC) (19/03/2563)
5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 (08/11/2561)
จังหวัดลำปางจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 (08/11/2561)
โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และโครงการตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ (04/10/2561)
แจ้งเตือนเรื่อง “เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล (Brown Planthopper, BPH)” วันที่ 4 ตุลาคม 2561 (04/10/2561)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (27/09/2561)
ไฟล์การนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปรับปรุงแก้ไข (20/09/2561)
ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (13/09/2561)
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11/09/2561)
พิธีปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (08/09/2561)