- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายละเอียดแผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ในส่วนที่ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ รับผิดชอบ (19/03/2563)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (07/02/2561)
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (07/02/2561)
แผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (30/06/2560)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง ( Q Market ) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (30/06/2560)