ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๐๐๐๓ ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๙๐๑๒๕๖๑ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสกลนครก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๘๔,๙๙๐ บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003 ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003 ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท และผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองนครพนมเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นั้น ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอนตี้ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ๑-๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ๑-๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน. ศท. ชั่นลอย) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน. ศท. ชั่นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003 ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถตักหนัาขุดหลัง) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถตักหนัาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ : ซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย ขนาด ๑ ตัน งบประมาณโครงการ : ๙๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) : ๐๙/๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๖ จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๖ จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้อนไป ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุสรณ์อุทิศ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุสรณ์อุทิศ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๗,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมในวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนมมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๒๕๑๒๑๙๔ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ต้น ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ต้น ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท) กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม ในวันที่ ๒ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๔๒๕๑-๒๑๙๔ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์พัฒนา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์พัฒนา ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๙,๐๐๐ บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด