ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๐๐๐๓ ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๙๐๑๒๕๖๑ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสกลนครก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๘๔,๙๙๐ บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003 ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.20003 ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท และผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองนครพนมเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด