ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอยยายวานฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 007/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอยตาหนองฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 008/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ซอยยายคูณฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 010/22560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมุู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ซอย5ฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 011/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ซอยมัณฑนาฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 012/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้น คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดงฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 017/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ สายทางบ้านโนนสังข์ - บ้านบ่อหินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านร่องเม็ก ถนนสายทางบ้านม่วงคำ-บ้านวังยางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 บ้านนาจันทร์ ซอย4ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้โครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้โครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับโครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ฯ โครงการจัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการติดตั้งระบบ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขนาดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 GB พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3702 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 80-9996 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาสผุู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานทีี่งานประเพณีลอยกระทง งบประมาณประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำด้วยอิงค์เจ็ทไวนิล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานคนงานประจำท้ายรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผูู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด