พิมพ์  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
2 สัญญาซื้อโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด