พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การตลาดเกษตรกร 5  
2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน 5  
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
5ประกาศ ประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายทุกส่วนราชการเร่งขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"  6  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  7  
2 แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง ( Q Market ) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  7  
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 8  
4 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 7  
5 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ในส่วนที่ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง 8  
2คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1216 /2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง 8  
3 คำสั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่ 002/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  8  
4 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 
5 การตรวจรับรอง ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q โครงการความร่วมมือ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8  
6 คู่มือแนะนําการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือแนะนําการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล 8  
7 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ( Operation Team) 8  
8 แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง 8  
9 คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team 8  
10 คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่ 001/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง 8  
11 คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 
12 สาระสำคัญ *พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา* พ.ศ. 2560 8  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
111. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 
2 7. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 
35. เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี2560/61 
4 5. เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี2560/61 11  
5วันนี้ (1 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  11  
6 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 กุมภาพันธ์ 2561 11  
7วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  11  
8วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  11  
91. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. วันนี้ (18 กันยายน 2561) 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12  
2ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12  
3ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 13  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 13  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2559 13  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 13  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2560 13  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 13  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2560 13  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 13  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 13  
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 13  
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560 13  
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 13  
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2560 13  
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 13  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 13  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 13  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561 13  
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2561 13  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 13  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 13  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 13  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 13  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2561 13  
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางไม่มีข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9 ในส่วนของรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนแต่อย่างใด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 13  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2561 13  
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 13  
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2562 13  
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2562 13  
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 13  
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 13  
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 13  
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 13  
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2562 13  
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2562 13  
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 13  
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2562 13  
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2563 13  
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 13  
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 13  
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2563 13  
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 13  
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 13  
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2560 15  
2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  15  
3 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2559 15  
4 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2559 15  
5 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2560 15  
6 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  15  
7 ข้อตกลงการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ 15  
8 ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อข่าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ปี 2560 15  
9 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 15  
10 สัญญาเช่าที่เก็บพัสดุ 15  
11สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15  
12สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 15  
13สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 15  
14 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 15  
15สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 15  
16สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 15  
17สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 15  
18 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2561 15  
19สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 15  
20 แบบบันทึกคำกู้เงินตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 15  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุ 10  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน