พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1  
4 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปาง 1  
5โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  2  
2 อำนาจหน้าที่ของจังหวัดลำปาง 2  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2 ประวัติความเป็นมา  
3 ผู้บริหาร  
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  3  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) National Council for Peace and Order 
2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 4  
3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 4  
41 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
5 (8 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
6 10. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์โคบาลบูรพา” 4  
79. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการ พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560  4  
8 วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
9วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
10วันนี้ (9 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
11ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี 4  
12สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 พฤษภาคม 2561 4  
13สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 พฤษภาคม 2561 4  
14วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
15สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 15 พฤษภาคม 2561 4  
16สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2561 4  
17สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561 4  
18สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2561 4  
19สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 มิถุนายน 2561 4  
20สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 มิถุนายน 2561 4  
21วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
22 วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
23วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
24วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
25วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการปร 4  
26วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
27วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
28วันนี้ (11 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  4  
29วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประ 4  
30สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2561 4  
31สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 ตุลาคม 2561 4  
32สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 ตุลาคม 2561 4  
33สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2561 4  
34สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 ตุลาคม 2561 4  
35สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 2561 4  
36 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 รัฐบาลไทย 
37สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 4  
38 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 4  
39 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 4  
40สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 4  
41 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 4  
42 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 4  
43 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2563 4  
44 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 4  
45 ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันราได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกัยรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/63 (งวดที่ 4) 4  
46 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกรฑ์ราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1(งวดที่ 16) 4  
47 ประกาศคณะอนุกรรมการกำหับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 15 ) 4  
48 ประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 17) 4  
49 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 4  
50 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 4