ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.บึงน้ำรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(10 ราย)
2 (20%) 8 (80%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
10 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)